HASAR ANINDA

Hasar Anında

Sigortalı değerin hasara uğraması, sigortalıya da sigortacıya da sözleşmeden doğan bir takım yükümlülükleri yerine getirmesini gerektirmektedir. Bu yükümlülüklerin karşılıklı iyi niyet ve özenle yerine getirilmesi, en az ziyanla, minimum operasyonla ve en kısa sürede uğranılan hasarın giderilmesini kolaylaştıracaktır. Bunun için hasar sırasında ve sonrasında sigortalının yapması gereken işlemler bulunmaktadır. Bu işlemlerin neler olduğu çoğu sigortalı tarafından yanlış bilinmekte ya da hiç bilinmemektedir.
 • Sigorta genel şartları göz önünde bulundurulduğunda sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
 • Hasardan haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek.
 • Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak.
 • Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek.
 • Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek.
 • Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek.
 • Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.
 • Hasarın meydana geldiği tarihte poliçenin tahsilâtının yapılmış olması gerekmektedir.
 • Hasar gerçekleştiğinde yapılması gereken operasyonel işlemler ise şu şekilde yürütülmektedir:
 • Hasarın gerçekleşmesiyle sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir.
 • İlgili sigorta şirketi hasar ihbarından sonra gerekirse hasar tespiti amacı ile eksper tayin eder.
 • Sigortalının hasarı ile ilgili belgeleri sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir.
 • Eksper, tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra ekspertiz raporunun tamamlar.
 • Ekspertiz raporu ile hasara konu olan sigortanın türüne göre gereken diğer belgeler sigorta şirketine ulaştırılır.
 • Böylelikle, tazminat ödenmesi için gereken dosya evrakı tamamlanmış olur.